Activiteiten

Salsa Ladies Classes & Choreo Project

By september 28, 2020 No Comments

Salsa Ladies Classes door Gina & Desiree

Dans je al twee jaar of langer en wil je werken aan je techniek, creativiteit en vrouwelijke elementen in je salsa? Schrijf je dan in voor de nieuwe Salsa Ladies Classes van Gina & Désiree! (Scroll down for English!)

 

Iedere donderdagavond is het Ladies Night bij Poetic Motion! In twee uur werken we aan verschillende onderdelen van salsa: een uur Fundamentals, een uur Shines. Je mag zelf weten of je aan een van de twee, of aan beide lessen mee doet.

 

Wil je je niet alleen ontwikkelen op het gebied van dans, maar vind je het ook leuk om samen te bouwen aan een mooi dansstuk? Doe dan mee aan het choreoproject dat 8 oktober begint! Zowel leerlingen van Poetic Motion als andere salsadansers zijn welkom! We vragen wel minimaal 2 jaar ervaring met salsa on2.

 

Salsa Ladies Fundamentals Class

Iedere donderdag van 19:00 tot 19:55 uur 
Een speciale Fundamentals les voor dames! In deze les richten we ons op de bewustwording van het lichaam, waardoor er een natuurlijke stroming van energie en beweging ontstaat. We ontleden de salsa basic pas en voegen alle onderdelen weer samen om ze toe te kunnen passen in partnering en shines. We werken in de lessen aan een uitgebreide uitleg en verbetering van technieken die je als dame gebruikt in partnering.

 

Salsa Ladies Shines Class

Iedere donderdag van 20:00 tot 20:55 uur
Shines zijn salsabewegingen die je in je eentje kunt doen (solo). We spelen veel met de salsaritmes en de dynamiek van de muziek. Als je gaat salsa dansen, kun je de shines gebruiken als je je partner loslaat tijdens het dansen. In deze les leren we hoe je vrouwelijke elementen kan toevoegen aan je persoonlijke stijl. Meer dan het leren van pasjes richten we ons op het ontwikkelen van je individuele creativiteit.

 

Choreoproject

Donderdag 8 oktober t/m 17 december van 21:00 tot 21:55 uur 
In elf weken werken we samen aan het creëren van een mooi dansstuk. Aan het eind van het project presenteren we op zaterdag 19 december het eindresultaat aan publiek! Je leert niet alleen een salsachoreografie aan, maar ook het synchroniseren en samenwerken met andere dansers, en de coördinatie en ruimtelijk inzicht die komen kijken bij het optreden in een groep. In de training wordt extra focus gelegd op je presentatie en inleving in de dans en de muziek. Natuurlijk komt er ook een stukje uithoudingsvermogen bij kijken!

Let op: het is alléén mogelijk om mee te doen aan het choreoproject in combinatie met de fundamentals- en shines-les! Je mag maar twee van de elf trainingen missen.

 

 

Over de docenten

Voor Gina is het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Iedereen moet geaccepteerd worden zoals hij/zij is. Zij streeft ernaar om mensen met elkaar te verbinden, op een ongedwongen en rustige manier. Met Gina’s creativiteit is elke dag weer anders. Haar doel is om mensen bewust te maken van zichzelf door middel van dans, en om mensen te ondersteunen in hun persoonlijke ontdekkingsreis, lichamelijk en mentaal.

 

Voor Désiree staan passie en plezier centraal bij het dansen en het lesgeven. Zij houdt ervan mensen te helpen hun (dans)grenzen te laten verleggen. Met haar rust en duidelijke manier van lesgeven besteedt Désiree veel aandacht aan een goede danstechniek en aan inlevingsvermogen in de dans en de muziek. Iedereen heeft een eigen persoonlijkheid, en niets is mooier dan die terug te kunnen zien in de dans.

 

Kosten en aanmelden

Je kunt zelf kiezen hoeveel uur per week je danst:
1 uur per week: € 39 per 4 weken
2 uur per week: € 69 per 4 weken
3 uur per week: € 99 per 4 weken

Onbeperkt reguliere lessen: €129 (+ 50% korting op workshops) per 4 weken

We werken met Eversports voor de administratie van onze lessen en betalingen. Je kunt je hier inschrijven: https://www.eversports.nl/s/poetic-motion. Bij CURSUSSEN kun je je voor de lessen inschrijven (let op: je moet je voor alle drie onderdelen los aanmelden!) en meteen betalen.

 

Wij vragen jullie goed de corona-instructies te volgen zoals in de dansschool is aangegeven. Hier vind je meer informatie: http://www.poetic-motion.nl/home-sweet-home

 

Vragen?

Email: info@poetic-motion.nl
Bel: 06-81891465

 

************************************************************

 Salsa Ladies Classes by Gina & Désiree

 

Have you been you dancing salsa for 2 years or longer and do you want to work on your technique, creativity and feminine elements in your salsa? Join the new Salsa Ladies Class by Gina & Désiree!

 

Every Thursday, it’s Ladies Night at Poetic Motion! In two hours, we work on different parts of salsa: one hour Fundamentals, and one hour Shines. You can decide for yourself if you want to join one, or both classes.

 

Do you want to develop your dancing as well as work together on a beautiful dance piece? Then join the choreo project that starts on October 8th! Both Poetic Motion students as well as other salsa dancers are welcome! We do ask a at least 2 years’ experience in salsa on2.

 

Salsa Ladies Fundamentals Class

Every Thursday from 7 to 7.55 PM
A special Fundamentals class for ladies! In this class, we will focus on the awareness of the body, and create a natural flow of energy and movement. We will dissect the salsa basic step and put all the pieces back together to apply them in partnering and shines.
In the classes, we will work on an extensive explanation and improvement of the techniques you use in partnering as a lady.

 

Salsa Ladies Shines Class

Every Thursday from 8 to 8.55 PM
Shines are movements in Salsa that you do on your own (solo). We play a lot with the rythms in Salsa en dynamics in the music. When you go social dancing, you can use the shines in between your partnering. In this class, you will learn how to add feminine elements to your personal style. More than learning new steps, we will focus on developing your individual creativity.

 

Choreo Project

October 8th to December 17th from 9 to 9.55 PM
In 11 weeks, we will work together on creating a beautiful dance piece. At the end of the project, we will present the result to an audience on Saturday, December 19th! Not only will you learn a salsa choreography, you will also learn to synchronise and work together with other dancers, and focus on the coordination and spatial awareness that is necessary when you perform in a group. In the training, there will be extra focus on your presentation and imagination of the dance and music. Of course, some stamina is required as well!

Good to know: you can only join the choreo project in combination with the fundamentals and shines class! You can only miss 2 of the 11 classes.

 

About the teachers

To Gina, it is important that everyone can be themselves and is accepted the way they are. She wants to connect people in an unstrained and calm way. With Gina’s creativity, every day is a new adventure. Her goal is to make people aware of themselves by dance. She also wants to support people in their personal journey, both physically and mentally.

 

For Désiree, passion and fun are central to dancing and teaching. She loves helping people push their (dance) boundaries. With her calm composure and her clear way of teaching, she pays attention especially to a well executed dance technique, and to feel and act out the feeling of the music and the dance. Everyone has their own personality, and nothing is more beautiful than when you can see that in someone’s dancing.

 

Costs and registration

You can choose how many hours per week you want to dance:
1 hour per week: € 39 every 4 weeks
2 hours per week: € 69 every 4 weeks
3 hours per week: € 99 every 4 weeks

Unlimited regular classes: €129 (+ 50% discount on workshops) every 4 weeks

 

We work with Eversports for the administration of our classes and payments. You can sign up here: https://www.eversports.nl/s/poetic-motion. You can choose your subscription at CURSUSSEN (note: you have to register for all three classes separately!) and make your payment right away.

 

We ask you to follow the corona regulations of our dance school. More information: http://www.poetic-motion.nl/home-sweet-home

 

Questions?

Email: info@poetic-motion.nl
Call: 06-81891465