Betalingen

 • Na schriftelijke inschrijving bij Poetic Motion is de cursist het volledige lesgeld van desbetreffende maand verschuldigd. Het lesgeld dient vóór aanvang van de eerste lesdag van de maand betaald te zijn, tenzij de dansschool schriftelijk een andere datum met de cursist is overeengekomen. Inschrijven kan zowel, schriftelijk als elektronisch via e-mail of de website geschieden. Ook bij het niet kunnen bijwonen van danslessen door verhindering, vakantie, ziekte e.d. blijft u verplicht het volledige bedrag te betalen.z
 • Bij te late betaling wordt €15,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben slechts betrekking op de periode waarvoor wordt ingeschreven.
 • Het is niet mogelijk om zonder betaling deel te nemen aan de lessen.
 • Bij inschrijving ga je akkoord met 1 maand opzegtermijn. Bij een te late uitschrijving wordt €20,00 in rekening gebracht.
 • Bij het niet voldoen aan de betalingsafspraak gaan de vorderingen ter incasso. Het cursusgeld over de lopende periode is direct opvorderbaar verhoogd met eventuele buitengerechtelijke- en/of gerechtelijke kosten, administratiekosten, rente per achterstallige cursusperiode die verbonden zijn aan de inning.
 • Bij annulering van de cursus door de cursist, tot 30 dagen vóór de startdatum, na de officiële inschrijving, dient er €15,00 annuleringskosten betaald te worden.

Lessen

 • Gemiste lessen kunnen in overleg met de docent worden ingehaald binnen 5 weken.
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen, vermissing of diefstal van uw eigendommen.
 • In geval van overmacht kunnen wij de cursus annuleren. Het kan in dit geval gaan om te weinig cursisten of langdurige ziekte. Bij annulering voor aanvang van de cursus zal het volledige cursusgeld worden terugbetaald. Bij annulering tijdens de cursus zal terugbetaling plaatsvinden op basis van het aantal genoten lessen.
 • Het is niet toegestaan om video opnames te maken tijdens de lessen, tenzij de docent hier toestemming voor heeft verleend.
 • Een danspartner is niet vereist. Specifieke kleding of schoenen zijn niet nodig.

Algemene informatie

 • Indien er klachten zijn, kunnen die worden doorgegeven via info@poetic-motion.nl. Na ontvangst wordt het zorgvuldig in behandeling genomen. U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie.
 • Tijdens de cursussen is het mogelijk dat wij foto’s en video-opnames maken, welke gebruikt kunnen worden ter promotie op eigen of andere media.
 • De door u opgegeven persoonsgegevens vallen onder bescherming van de privacy en worden niet aan derden beschikbaar gesteld.
 • Voor u zich inschrijft voor een danscursus bij Poetic motion, adviseren wij u om uw arts/ specialist te raadplegen om na te gaan of deelname aan één of meerdere cursussen voor u verantwoord is.
 • Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van:
  • de globale inhoud van de cursus
  • het aantal lessen
  • de tijdsduur van een les
  • de lestijden
  • de aanvang van de cursus
  • de frequentie van de lessen
  • eventuele overige verplichtingen

Gegevens Poetic motion

Eigenaar: Johnny Rama Hernandez en Gina Abbate
Website: www.poetic-motion.nl
Email: info@poetic-motion.nl
Tel: 31(0)639491676
KvK-nummer: 58845569
Rekeningnummer: NL 13 ABNA 05.072.78.801 t.n.v. Poetic Motion

Adres: Graafstroomstraat 71
Postcode: 3044 AP, Rotterdam

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het cursusjaar 2016. De voorwaarden van voorafgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor één of meerdere cursussen in 2015 gaat de cursist akkoord met al deze voorwaarden. Tussentijds kunnen de algemene voorwaarden gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de eigenaar van de dansschool Poetic Motion.