Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Poetic Motion en een cursist of diens wettelijke vertegenwoordiger, hierna te noemen: de ‘cursist’.
 • Poetic Motion hanteert twee categorieën van overeenkomsten, te weten:
  • Maandkaart: abonnement voor één maand waarmee (afhankelijk van het type kaart) één of meerdere keren per week kan worden deelgenomen aan een les. Het abonnement wordt stilzwijgend automatisch verlengd.
  • Losse aankoop: hieronder vallen losse lessen, privé lessen, projecten en workshops.

Inschrijven

 • Om een overeenkomst aan te gaan dient de cursist zich in te schrijven door middel van aanmelding in Eversports software
 • De overeenkomst is definitief aangegaan, nadat de inschrijving door Poetic Motion is bevestigd.

Betalingen

Maandkaart:

 • De betaling verloopt via automatische incasso rond de 25e van de maand. Bij Poetic Motion wordt het lesgeld vooruit betaald, dus vóór de aankomende maand.
 • Na inschrijving bij Poetic Motion is de cursist het volledige lesgeld van de desbetreffende maand verschuldigd.

Losse aankoop:

 • De betaling dient vóór aanvang van de eerste lesdag te zijn betaald middels overschrijving op de bankrekening van Poetic Motion. Contante betalingen worden niet geaccepteerd.

Voor alle betalingen geldt:

 • Bij te late betaling wordt €15,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Het is niet mogelijk om zonder betaling deel te nemen aan de lessen.
 • Indien Poetic Motion is gesloten in verband met vakanties hoeft gedurende die periode niet te worden betaald. Een maandkaart wordt gedurende die periode automatisch stop gezet.

Tarieven

 • Poetic Motion stelt jaarlijks in het 4e kwartaal de tarieven vast. Poetic Motion informeert het de cursist uiterlijk op 1 december van het huidige kalenderjaar over de nieuwe tarieven van het nieuwe kalenderjaar.
 • Indien de cursist niet akkoord gaat met de tariefwijziging, heeft de cursist het recht de overeenkomst te beëindigen vanaf de datum van de tariefwijziging.

Lessen

 • Van cursisten wordt verwacht dat ze vijf paar minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.
 • Het is cursisten niet toegestaan om foto of video opnames te maken tijdens de lessen, tenzij de docent hier toestemming voor heeft verleend.
 • Een danspartner is niet vereist.
 • Specifieke kleding of schoenen zijn niet nodig. Aangeraden wordt kleding te dragen waarin de cursist zich gemakkelijk kan bewegen.

Afwezig bij een les

 • Wanneer de cursist niet in de gelegenheid is om een les te volgen, dient hij/zij zich af te melden via de Eversports app.
 • Gemiste lessen worden niet gerestitueerd, maar kunnen in overleg met de docent worden ingehaald binnen vier weken.
 • Tijdelijke vakantie / afwezigheid van meer dan twee weken en maximaal drie maanden kan uiterlijk één maand daaraan voorafgaand per e-mail worden doorgegeven. De maandkaart wordt dan ‘bevroren’. Voordeel van bevriezen is dat de cursist niet opnieuw hoeft in te schrijven en verzekerd blijft van een plek in de lesgroep waarin hij/zij zat.

Opzeggen

 • Het opzeggen van de overeenkomst dient schriftelijk (per brief of e-mail) te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn.
 • De opzegtermijn is minimaal één volle maand en de opzegging dient vóór de eerste van de maand te gebeuren.
 • Indien niet tijdig wordt opgezegd, blijf de cursist betalingsplichtig ook al maakt hij/zij geen gebruik meer van de danslessen.

Aansprakelijkheid

 • Het deelnemen aan lessen bij Poetic Motion geschiedt geheel op eigen risico.
 • Poetic Motion is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen.

Overige bepalingen

 • Poetic Motion kan besluiten een cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij (ernstige) betalingsachterstand of vanwege wangedrag.
 • Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in het lesrooster. Poetic Motion behoudt zich het recht voor om af te wijken van de verstrekte informatie, zoals namen van docenten en lestijden.

Complimenten en klachten

 • Complimenten of mogelijkheden tot verbetering kunnen worden gemaild naar info@poetic-motion.nl.
 • Als een cursist niet tevreden is of een klacht heeft, dan stelt Poetic Motion alles in het werk om dit op te lossen. Klachten kunnen worden gemaild naar: info@poetic-motion.nl. De klacht wordt binnen vijf werkdagen inhoudelijk behandeld. Lukt het niet om een klacht binnen vijf werkdagen te behandelen, dan ontvangt de cursist tussentijds een schriftelijke melding hiervan.

Gegevens Poetic Motion

Eigenaar: Johnny Rama Hernandez en Gina Abbate
Website: www.poetic-motion.nl
Email: info@poetic-motion.nl
Tel: 31(0)639491676
KvK-nummer: 58845569
Rekeningnummer: NL 13 ABNA 05.072.78.801 t.n.v. Poetic Motion

Adres: Graafstroomstraat 71
Postcode: 3044 AP, Rotterdam

Vindplaats en wijziging van de algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Poetic Motion en worden, op verzoek, kosteloos toegezonden per e-mail, dan wel tegen betaling van portokosten toegezonden per gewone post.
 • Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden zoals deze is gepubliceerd op de website van Poetic Motion.
 • Door inschrijving verklaart de cursist zich zonder voorbehoud akkoord te gaan met de dan geldende algemene voorwaarden.
 • Poetic Motion is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Poetic Motion zal in voorkomende gevallen tijdig de nieuwe algemene voorwaarden ter beschikking stellen en haar cursisten op de hoogte stellen van de wijzigingen.
  • Indien een cursist niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, heeft hij/zij het recht de overeenkomst met ingang van de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden, te beëindigen.

 

Privacybeleid

De website ‘poetic-motion.nl’ en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Poetic Motion, statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuid Holland onder nummer ‘58845569’. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Poetic Motion garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt Poetic Motion gegevens vast (naam, adresgegevens, telefoonnummer, geslacht en e-mailadres). Poetic Motion gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Poetic Motion van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen.

Hierbij tracht Poetic Motion rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Poetic Motion t.a.v. Administratie, Graafstroomstraat 69, 3044 AP Rotterdam of per e-mail aan administratie@poetic-motion.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Informatie die je met ons wilt delen
Je kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als je je interesses en voorkeuren met ons deelt, een reactie voor ons plaatst op Facebook, een klantenonderzoek invult of je inschrijft voor een prijsvraag.

We verzamelen gegevens die je aan ons verstrekt
Wanneer je een account bij ons aanmaakt via Fitmanager, contact opneemt per mail, je inschrijft voor onze e-mails of mobiele push-berichten, je registreert voor een van onze evenementen.

Waarvoor gebruiken wij je gegevens?

Jouw gegevens kunnen gebruikt worden voor het toesturen van geschenken bij speciale gelegenheden, het informeren van wijzigingen in het lesrooster, contact opnemen bij openstaande vragen en jouw eventuele klachten te behandelen.

Beveiliging en bewaring

Poetic Motion neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Je persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

Uw gegevens verwijderen?

Wij bewaren uw gegevens in Fitmanager, ons administratiesysteem. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar administratie@poetic-motion.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Poetic Motion voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar info@poetic-motion.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Google Analytics cookies

Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.

Om uw anonimiteit te garanderen hebben we bovendien het volgende gedaan:

We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. Deze overeenkomst wordt aangeboden als onderdeel van hun Analytics-dienst;
We hebben het laatste octet van uw IP adres gemaskeerd;
We hebben het delen van gegevens binnen de Analytics dienst uitgezet;
We maken niet gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Analytics-cookies.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.