Betalingen

 • Na schriftelijke inschrijving bij Poetic Motion is de cursist het volledige lesgeld van desbetreffende maand verschuldigd. Het lesgeld dient vóór aanvang van de eerste lesdag van de maand betaald te zijn, tenzij de dansschool schriftelijk een andere datum met de cursist is overeengekomen. Inschrijven kan zowel, schriftelijk als elektronisch via e-mail of de website geschieden. Ook bij het niet kunnen bijwonen van danslessen door verhindering, vakantie, ziekte e.d. blijft u verplicht het volledige bedrag te betalen.
 • Bij te late betaling wordt €15,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben slechts betrekking op de periode waarvoor wordt ingeschreven.
 • Het is niet mogelijk om zonder betaling deel te nemen aan de lessen.
 • Bij inschrijving ga je akkoord met 1 maand opzegtermijn. Bij een te late uitschrijving wordt €20,00 in rekening gebracht.
 • Bij het niet voldoen aan de betalingsafspraak gaan de vorderingen ter incasso. Het cursusgeld over de lopende periode is direct opvorderbaar verhoogd met eventuele buitengerechtelijke- en/of gerechtelijke kosten, administratiekosten, rente per achterstallige cursusperiode die verbonden zijn aan de inning.
 • Bij annulering van de cursus door de cursist, tot 30 dagen vóór de startdatum, na de officiële inschrijving, dient er €15,00 annuleringskosten betaald te worden.

Lessen

 • Gemiste lessen kunnen in overleg met de docent worden ingehaald binnen 5 weken.
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen, vermissing of diefstal van uw eigendommen.
 • In geval van overmacht kunnen wij de cursus annuleren. Het kan in dit geval gaan om te weinig cursisten of langdurige ziekte. Bij annulering voor aanvang van de cursus zal het volledige cursusgeld worden terugbetaald. Bij annulering tijdens de cursus zal terugbetaling plaatsvinden op basis van het aantal genoten lessen.
 • Het is niet toegestaan om video opnames te maken tijdens de lessen, tenzij de docent hier toestemming voor heeft verleend.
 • Een danspartner is niet vereist. Specifieke kleding of schoenen zijn niet nodig.

Algemene informatie

 • Indien er klachten zijn, kunnen die worden doorgegeven via info@poetic-motion.nl. Na ontvangst wordt het zorgvuldig in behandeling genomen. U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie.
 • Tijdens de cursussen is het mogelijk dat wij foto’s en video-opnames maken, welke gebruikt kunnen worden ter promotie op eigen of andere media.
 • De door u opgegeven persoonsgegevens vallen onder bescherming van de privacy en worden niet aan derden beschikbaar gesteld.
 • Voor u zich inschrijft voor een danscursus bij Poetic motion, adviseren wij u om uw arts/ specialist te raadplegen om na te gaan of deelname aan één of meerdere cursussen voor u verantwoord is.
 • Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van:
  • de globale inhoud van de cursus
  • het aantal lessen
  • de tijdsduur van een les
  • de lestijden
  • de aanvang van de cursus
  • de frequentie van de lessen
  • eventuele overige verplichtingen

Gegevens Poetic motion

Eigenaar: Johnny Rama Hernandez en Gina Abbate
Website: www.poetic-motion.nl
Email: info@poetic-motion.nl
Tel: 31(0)639491676
KvK-nummer: 58845569
Rekeningnummer: NL 13 ABNA 05.072.78.801 t.n.v. Poetic Motion

Adres: Graafstroomstraat 71
Postcode: 3044 AP, Rotterdam

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het cursusjaar 2018. De voorwaarden van voorafgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor één of meerdere cursussen in 2018 gaat de cursist akkoord met al deze voorwaarden. Tussentijds kunnen de algemene voorwaarden gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de eigenaar van de dansschool Poetic Motion.

 

Privacybeleid

De website ‘poetic-motion.nl’ en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Poetic Motion, statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuid Holland onder nummer ‘58845569’. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Poetic Motion garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt Poetic Motion gegevens vast (naam, adresgegevens, telefoonnummer, geslacht en e-mailadres). Poetic Motion gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Poetic Motion van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen.

Hierbij tracht Poetic Motion rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Poetic Motion t.a.v. Administratie, Graafstroomstraat 69, 3044 AP Rotterdam of per e-mail aan administratie@poetic-motion.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Informatie die je met ons wilt delen
Je kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als je je interesses en voorkeuren met ons deelt, een reactie voor ons plaatst op Facebook, een klantenonderzoek invult of je inschrijft voor een prijsvraag.

We verzamelen gegevens die je aan ons verstrekt
Wanneer je een account bij ons aanmaakt via Fitmanager, contact opneemt per mail, je inschrijft voor onze e-mails of mobiele push-berichten, je registreert voor een van onze evenementen.

Waarvoor gebruiken wij je gegevens?

Jouw gegevens kunnen gebruikt worden voor het toesturen van geschenken bij speciale gelegenheden, het informeren van wijzigingen in het lesrooster, contact opnemen bij openstaande vragen en jouw eventuele klachten te behandelen.

Beveiliging en bewaring

Poetic Motion neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Je persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

Uw gegevens verwijderen?

Wij bewaren uw gegevens in Fitmanager, ons administratiesysteem. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar administratie@poetic-motion.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Poetic Motion voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar info@poetic-motion.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Google Analytics cookies

Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.

Om uw anonimiteit te garanderen hebben we bovendien het volgende gedaan:

We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. Deze overeenkomst wordt aangeboden als onderdeel van hun Analytics-dienst;
We hebben het laatste octet van uw IP adres gemaskeerd;
We hebben het delen van gegevens binnen de Analytics dienst uitgezet;
We maken niet gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Analytics-cookies.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.