Uncategorized

Salsa Ladies Project door Gina, Lisa & Desiree

By mei 29, 2021 No Comments

?? Dans je al twee jaar of langer en wil je werken aan je techniek, creativiteit en vrouwelijke elementen in je salsa? Schrijf je dan in voor de Salsa Ladies Classes van Gina, Lisa & Desiree. Wil je je niet alleen ontwikkelen op het gebied van dans, maar vind je het ook leuk om samen te bouwen aan een dansstuk? Doe dan mee aan het choreoproject!

Salsa Ladies Mix Class

Iedere donderdag van 19:00 tot 19:55 uur 
Iedere donderdagavond is het Ladies Night bij Poetic Motion! In deze les richten we ons op de bewustwording van het lichaam, waardoor er een natuurlijke stroming van energie en beweging ontstaat. In deze les leren we hoe je vrouwelijke elementen kan toevoegen aan je persoonlijke stijl. Meer dan het leren van pasjes richten we ons op het ontwikkelen van je individuele creativiteit.

 Choreoproject

Donderdag 10 juni t/m 5 augustus van 20:00 tot 21:55 uur 
In acht weken werken we samen aan het creëren van een vrouwelijke en stoere dans op het nummer #Dprimera van Havana D’Primera. Op 5 augustus presenteren we het resultaat aan publiek (afhankelijk van de coronamaatregelen op dat moment). Je hoeft dit keer geen hakken aan!

Je leert niet alleen een salsachoreografie aan, maar ook het synchroniseren en samenwerken met andere dansers, en de coördinatie en ruimtelijk inzicht die komen kijken bij het optreden in een groep. In de training wordt extra focus gelegd op je presentatie en inleving in de dans en de muziek. Natuurlijk komt er ook een stukje uithoudingsvermogen bij kijken!

Let op: het is alléén mogelijk om mee te doen aan het choreoproject als je minstens één uur per week les volgt bij Poetic Motion. Dat mag de Ladies Mix Class zijn, maar ook een les op een andere dag. Je mag maar twee van de acht trainingen missen.

Over de docenten

Voor Lisa is het hele leven een ontdekkings- en ontwikkelingsreis, waarin dansen een bijzondere en stimulerende plek inneemt. Ze is erachter gekomen dat het zoveel mogelijk loslaten van eigen of andermans oordeel het grote verschil maakt. In deze visie streeft zij ernaar zichzelf en anderen de ruimte te geven om kwetsbaar en ‘anders’ te zijn dan de zogenoemde ‘meerderheid’.

Gina streeft ernaar om mensen met elkaar te verbinden, op een ongedwongen en rustige manier. Met Gina’s creativiteit is elke dag weer anders. Haar doel is om mensen bewust te maken van zichzelf door middel van dans, en om mensen te ondersteunen in hun persoonlijke ontdekkingsreis, lichamelijk en mentaal.

Voor Desiree staan passie en plezier centraal bij het dansen en het lesgeven. Met haar rust en duidelijke manier van lesgeven besteedt Desiree veel aandacht aan een goede danstechniek en aan inlevingsvermogen in de dans en de muziek. Iedereen heeft een eigen persoonlijkheid, en niets is mooier dan die terug te kunnen zien in de dans.

Algemene informatie & registratie

Wanneer: vanaf donderdag 10 juni, om 19:00 uur Ladies Mix en 20:00 – 21:55 uur choreoproject
Waar: Poetic Motion, Graafstroomstraat 69, Rotterdam (belnummer 12)
Kosten: Voor 3 lesuren per week betaal je bij Poetic Motion € 99 per 4 weken.
Onbeperkt reguliere lessen: €129 per 4 weken.

We werken met Eversports voor de administratie van onze lessen en betalingen. Bij SHOP kies en betaal je je abonnement, in de kalender bij GROEPSLESSEN schrijf je je in voor de lessen.

 

****************************************

 Salsa Ladies Classes by Gina, Lisa & Desiree

?? Have you been you dancing salsa for 2 years or longer and do you want to work on your technique, creativity and feminine elements in your salsa? Join the new Salsa Ladies Class by Gina & Desiree! Do you want to develop your dancing as well as work together on a dance piece? Then join the choreo project that starts on June 10th!

Salsa Ladies Mix Class

Every Thursday from 7 to 7.55 PM
Every Thursday, it’s Ladies Night at Poetic Motion! In this class, we will focus on the awareness of the body, and create a natural flow of energy and movement. In this class, you will learn how to add feminine elements to your personal style. More than learning new steps, we will focus on developing your individual creativity.

Choreo Project

June 10th to August 5th from 8 to 9.55 PM
In 8 weeks, we will work together on creating a feminine and cool dance piece on the song #Dprimera by Havana D’Primera. On August 5th, we will present the result to an audience (depending on the corona measures at that time). You don’t have to bring your heels this time!

Not only will you learn a salsa choreography, you will also learn to synchronise and work together with other dancers, and focus on the coordination and spatial awareness that is necessary when you perform in a group. In the training, there will be extra focus on your presentation and imagination of the dance and music. Of course, some stamina is required as well!

Good to know: you can only join the choreo project in combination with at least one hour of classes per week at Poetic Motion! You can choose to follow the Ladies Mix Class, or a class on another day in the week. You can only miss 2 of the 8 classes.

About the teachers

To Lisa, life is a journey through discovery and development, in which dancing takes its special and stimulating place. She discovered that the big difference is letting go of your own or other people’s judgement. In this vision, she strives to give herself and others the space to be vulnerable and ‘different’ from the so called ‘majority’.

Gina wants to connect people in an unstrained and calm way. With Gina’s creativity, every day is a new adventure. Her goal is to make people aware of themselves by dance. She also wants to support people in their personal journey, both physically and mentally.

For Desiree, passion and fun are central to dancing and teaching. With her calm composure and her clear way of teaching, she pays attention especially to a well-executed dance technique, and to feel and act out the feeling of the music and the dance. Everyone has their own personality, and nothing is more beautiful than when you can see that in someone’s dancing.

Information and registration

When: starting Thursday, June 10th, Ladies Mix at 7 pm and Choreo Project from 8 to 9.55
Where: Poetic Motion, Graafstroomstraat 69, Rotterdam (call 12)
Costs: At Poetic Motion, you pay € 99 every 4 weeks for 3 hours of classes per week.
Unlimited regular classes: €129 every 4 weeks.

We work with Eversports for the administration of our classes and payments. In SHOP, you can choose and pay for your subscription. In the calendar at GROEPSLESSEN, you can enroll in the classes.